WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

頒獎台、得名統計

這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2024-06-19 04:03


排行榜列表


頒獎台次數統計排行榜

此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 頒獎台次數 金牌 銀牌 銅牌 第四名 平均登台數
1 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 140 446 223 138 85 68 3.19
2 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 62 219 131 52 36 43 3.53
3 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 90 210 56 80 74 52 2.33
4 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 119 140 26 49 65 76 1.18
5 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 130 30 51 49 41 2.06
6 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 125 23 51 51 48 1.58
7 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 122 41 41 40 13 3.13
8 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 72 110 34 31 45 37 1.53
9 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 103 101 34 31 36 38 0.98
10 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 67 90 29 25 36 27 1.34
11 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 72 82 34 28 20 33 1.14
12 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 37 81 32 30 19 27 2.19
13 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 52 79 24 26 29 30 1.52
14 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 106 74 36 18 20 16 0.70
15 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 67 26 21 20 27 2.68
16 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) 2007LUJI01 43 62 48 12 2 0 1.44
17 Han-Cyun Chen (陳翰群) 2008CHEN06 11 54 24 15 15 5 4.91
18 Chi-Lun Hung (洪啟倫) 2010HONG01 40 49 18 16 15 6 1.23
19 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 48 12 18 18 22 2.09
20 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 50 42 12 10 20 11 0.84
20 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 43 42 8 16 18 19 0.98
20 Wayne Pi 2017PIWA01 28 42 12 16 14 26 1.50
21 Tse-Kan Lin (林哲侃) 2008LINT01 17 41 16 12 13 6 2.41
21 Yan-Hung Lai (賴彥宏) 2009LAIY01 51 41 15 14 12 7 0.80
22 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 2011JHAN01 71 40 11 19 10 9 0.56
22 Yi-Ho Hsueh (薛以和) 2016HSUE01 39 40 13 9 18 7 1.03
23 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 35 13 11 11 9 0.74
24 Derek Hsieh 2016HSIE02 70 32 5 16 11 19 0.46
25 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 43 31 8 11 12 17 0.72
返回最上面


獎牌次數統計排行榜

顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面


含恨無緣頒獎台次數排行榜

在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 冠軍 亞軍 季軍 第四名 平均第四名次數
1 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 2012CHON03 119 26 49 65 76 0.64
2 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 140 223 138 85 68 0.49
3 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 90 56 80 74 52 0.58
4 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 79 23 51 51 48 0.61
5 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 62 131 52 36 43 0.69
6 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 30 51 49 41 0.65
7 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 103 34 31 36 38 0.37
8 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 72 34 31 45 37 0.51
9 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 72 34 28 20 33 0.46
10 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 52 24 26 29 30 0.58
11 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 67 29 25 36 27 0.40
11 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 26 21 20 27 1.08
11 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 37 32 30 19 27 0.73
12 Wayne Pi 2017PIWA01 28 12 16 14 26 0.93
13 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2012LIAO03 68 0 3 9 25 0.37
14 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 80 1 7 16 23 0.29
15 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 12 18 18 22 0.96
16 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 43 8 16 18 19 0.44
16 Derek Hsieh 2016HSIE02 70 5 16 11 19 0.27
17 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 43 8 11 12 17 0.40
18 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 6 13 9 16 0.48
18 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 106 36 18 20 16 0.15
18 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 2019ZENG10 28 7 9 13 16 0.57
19 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 41 41 40 13 0.33
19 Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 2011KUOE01 66 0 13 11 13 0.20
19 I-Hsun Li (李奕勳) 2012LIIH01 34 3 7 3 13 0.38
20 Che-Ting Chu (朱哲廷) 2008CHUC02 38 8 4 11 12 0.32
返回最上面


奪牌率排行榜

平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面